Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

Zapraszamy codziennie 

    

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich jest gminną jednostką organizacyjną powołaną Uchwałą Nr XIII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Końskich z dnia 15 marca 1990 roku.

Siedziba Ośrodka mieści się w Końskich przy ul. Armii Krajowej 22, a terenem działania jest Miasto i Gmina Końskie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 930),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.),
 5. ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922),
 6. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 487, z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1206, z późn. zm.),
 8. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.),
 9. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 546, z późn. zm.),
 10. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.),
 11. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 963),
 12. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 966, z późn. zm.),
 13. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 43 poz. 225, z późn. zm.),
 14. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 114, z późn. zm.),
 15. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 239, z późn. zm.),
 16. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 581, z późn. zm.),
 17. ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 645, z późn. zm.),
 18. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 224, z późn. zm.),
 19. ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1390),
 20. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 169, z późn. zm.),
 21. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 575, z późn. zm.),
 22. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 162),
 23. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 785.),
 24. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195.),
 25. Uchwały Nr XIII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Końskich z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,
 26. innych właściwych aktów prawnych,
 27. statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich uchwalonego w dniu 30 maja 2012r. (Uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr XVI/178/2012, z późn. zmianami).

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej i realizacji innych ustaw, obejmujące w szczególności:

 1. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy  społecznej,

 2. realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

 3. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

 4. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 5. pracę socjalną, rozumianą jak działalność zawodową, skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych,

 6. pobudzanie aktywności społecznej i samodzielności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 7. przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń,

 8. realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych,

 9. realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,

 10. załatwianie indywidualnych spraw dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych,

 11. przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych,

 12. prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania Karty Dużej Rodziny,

 13. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,

 14. prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji,

 15. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie funduszu alimentacyjnego,

 16. przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych, tzw. „500plus”,

 17. prowadzenie domu dziennego pobytu i stołówki jako ośrodka wsparcia o zasięgu lokalnym,

 18. prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistyczno-opiekuńczej - świetlice środowiskowe (Ś1, Ś2),

 19. prowadzenie Klubu Integracji Społecznej organizującego działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich

pobierz...

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

Our website is protected by DMC Firewall!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji