Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

KOMUNIKAT
 
Informujemy, iż na sesji w dniu 31 stycznia 2019r. podjęta została uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. W powyższej uchwale ponownie zdefiniowano§ 2 dotyczący osób uprawnionych do korzystania z gminnego Programu.

Nowa definicja § 2 brzmi: „Uprawnionymi do korzystania z Programu są, zamieszkałe na terenie Gminy Końskie, rodziny wielodzietne, przez które rozumie się rodziny, w których rodzice (rodzic), w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą” mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci posiadające Karty Dużej Rodziny przyznane na podstawie ustawy”.

Przedmiotowa uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego tj. dnia 22.02.2019 r.

pobierz Dz. Urz. Woj.Świętokrzyskiego z 2019 poz.738 ...

 

 

Zapraszamy codziennie 

    

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich jest gminną jednostką organizacyjną powołaną Uchwałą Nr XIII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Końskich z dnia 15 marca 1990 roku.

Siedziba Ośrodka mieści się w Końskich przy ul. Armii Krajowej 22, a terenem działania jest Miasto i Gmina Końskie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

 5. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487),

 6. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255),

 7. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),

 8. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882),

 9. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),

 10. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.),

 11. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.),

 12. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1828),

 13. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.),

 14. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

 15. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.),

 16. ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.),

 17. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.),

 18. ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390),

 19. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.),

 20. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.),

 21. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r. poz. 162 z pózn. zm.),

 22. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.),

 23. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.),

 24. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r. poz. 1860),

 25. uchwały Nr XIII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Końskich z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,

 26. innych właściwych aktów prawnych,

 27. postanowień statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich uchwalonego w dniu 30 maja 2012r. (Uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr XVI/178/2012, z późn. zm.).

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej i realizacji innych ustaw, obejmujące w szczególności:

 1. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy  społecznej,

 2. realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

 3. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

 4. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 5. pracę socjalną, rozumianą jak działalność zawodową, skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych,

 6. pobudzanie aktywności społecznej i samodzielności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 7. przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń,

 8. realizowanie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 9. realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych,

 10. realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,

 11. załatwianie indywidualnych spraw dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych,

 12. przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych,

 13. prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania Karty Dużej Rodziny,

 14. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,

 15. przyznawanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

 16. prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji,

 17. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie funduszu alimentacyjnego,

 18. przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych, tzw. „500plus”,

 19. prowadzenie domu dziennego pobytu i stołówki jako ośrodka wsparcia o zasięgu lokalnym,

 20. prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistyczno-opiekuńczej – świetlice środowiskowe (Ś1, Ś2),

 21. prowadzenie Klubu Integracji Społecznej organizującego działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

 

Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich

pobierz...

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich (Zarządzenie Dyrektora M-GOPS w Końskich Nr 8/2016 z dnia 1 kwietnia 2016r., zmiany: Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017r.);

Do pobrania:

1. Regulamin Organizacyjny...

2. Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego...

 

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji