Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze - referent / PS.VI.111.3.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich

26-200 Końskie ul. Armii Krajowej 22

ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

REFERENT

.......................................................................................................................................................

( nazwa stanowiska)

 

Numer ewidencyjny naboru:                                              PS.VI.111.3.2021

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:                            2 etaty, pełny wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia:                                                12.10.2021 roku

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie min. średnie
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów następujących aktów prawnych:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku  - Kodeks postępowania administracyjnego

 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej (minimum 1 rok stażu pracy)
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych oraz formułowania pism urzędowych,
 • rzetelność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych
 2. Stosowanie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach o świadczenia rodzinne i podejmowanie ustawowo określonych działań w tym zakresie.
 3. Prowadzenie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Współpraca w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych z instytucjami upoważnionymi do tego na podstawie przepisów prawa.                      
 4. Praca na oprogramowaniu komputerowym przeznaczonym do obsługi świadczeń rodzinnych.
 5. Udzielanie zainteresowanym informacji na temat świadczeń rodzinnych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 6. Przygotowywanie dokumentacji finansowo – księgowej stanowiącej podstawę do realizacji wypłaty przyznanych świadczeń.
 7. Prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i przekazywanie jej upoważnionym do tego organom.
 8. Udział w szkoleniach/kursach o tematyce związanej z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.
 9. Archiwizowanie dokumentacji związanej z działalnością komórki organizacyjnej.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca o charakterze administracyjno - biurowym, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze budynku,
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
 • budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - brak wind.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania poniżej);
 • CV - życiorys;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy na aplikowanym stanowisku;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór do pobrania poniżej);
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe(wzór do pobrania poniżej);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent(wzór do pobrania poniżej); ;

 

 

Uwaga: Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów wymienionych w punktach 4 i 5 w celu uwierzytelnienia kserokopii.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich przy ul. Armii Krajowej 22, wrzucając je do urny znajdującej się w przedsionku głównego wejścia do MGOPS w Końskich, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent - PS.VI.111.3.2021” - w terminie do dnia      26.10.2021 roku do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Złożone w terminie dokumenty aplikacyjne zostaną poddane selekcji wstępnej.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich mgopskonskie.bip.gov.pl,  na stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich www.mgops-konskie.pl oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Końskich.

 

            Administratorem danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Końskich reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Końskich przy ul. Armii Krajowej 22,  tel. 413 72-79-20, adres e-mail: mgops.konskie@op.pl. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4; 25-112 Kielce, email.: iod@czi24.pl. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania powierzonych w procesie rekrutacji danych osobowych zawiera klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich(wzór do pobrania poniżej).