Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

Zapraszamy codziennie 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich jest gminną jednostką organizacyjną powołaną Uchwałą Nr XIII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Końskich z dnia 15 marca 1990 roku.
    Siedziba Ośrodka mieści się w Końskich przy ul. Armii Krajowej 22, a terenem działania jest Miasto i Gmina Końskie. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.
    Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje, zaszeregowuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Końskie. Pozostałych pracowników zatrudnia, zaszeregowuje i zwalnia Dyrektor Ośrodka.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 z późn.zmianami)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami)
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)
 • ustawy z dnia 21czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz U. Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami)
 • ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz.664 z późn. zmianami)
 • ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz.1231 z późn. zmianami)
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz.1485)
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 poz.535 z późn. zmianami)
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz.2255 z późn. zmianami)
 • ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz.732 z późn. zmianami)
 • Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1378 ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • Dz. U z 2008 r. Nr 134 poz. 850 ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • Dz. U. z 2008 r. Nr 136 poz. 855 rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122 poz.1143 z późn. zmianami)
 • Statutu Miasta i Gminy Końskie (Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 103 poz.988 oraz Dz. U. z 2004r. Nr 221 poz.2958)
 • Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto celem Ośrodka jest również zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin pozwalających na bytowanie im w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także wskazanie sposobu i pomoc w dążeniu do usamodzielnienia życiowego.
 ***
Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, obejmujące w szczególności:
 1. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy  społecznej,
 2. realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 3. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 4. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 5. pracę socjalną, rozumianą jak działalność zawodową, skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych,
 6. pobudzanie aktywności społecznej i samodzielności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
 7. przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń,
 8. załatwianie indywidualnych spraw dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.
 9. prowadzenie domu dziennego pobytu i stołówki jako ośrodka wsparcia o zasięgu lokalnym,
 10. prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
 11. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych.
 12. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i w sprawach zaliczek alimentacyjnych.
 13. prowadzenie klubu integracji społecznej organizującego działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji