Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych regulują przepisy:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 180 ze zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001r.(Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z dnia 22.05.2013r., poz. 589),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),

- Uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr XIII/118/2004 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2004r. Nr 49, poz. 812).

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie łącznie trzech następujących przesłanek:

 1. Tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

 1. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

 3. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

 4. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

II.Dochód z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekraczający 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1287,25 zł i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1802,15 zł. Najniższa emerytura od 01 marca 2018r. wynosi 1029,80 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017r., poz. 60)

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r., poz. 617 i 1579).

III.Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35m² - dla 1 osoby

40m² - dla 2 osób

45m² - dla3 osób

55m² - dla 4 osób

65m² - dla 5 osób

70m² - dla 6 osób

a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5m².

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeśli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% lub o 50% jeśli pokoje i kuchnia zajmują nie więcej niż 60% powierzchni użytkowej mieszkania.

Powierzchnię normatywną powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku, lub taka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 i 1948).

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia m-ca następującego po dniu złożenia wniosku. Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek, do którego dołącza deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za 3 m-ce poprzedzające dzień złożenia wniosku i inne niezbędne dokumenty.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (lub inna upoważniona przez ten organ osoba) w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego występuje w przypadku:

- nadmetrażu lokalu mieszkalnego;

- braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego;

- gdy, kwota dodatku jest niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji;

- gdy, w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy;

- w razie odmowy złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia majątkowego.

Dodatek jest wypłacany do 10-go dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek przelewem na osobiste konto.
Wypłata dodatku może być wstrzymana, gdy stwierdzi się, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie trzech miesięcy od wydania wstrzymującej decyzji, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za ten okres.

Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa.

Ponowne ubieganie się o przyznanie dodatku mieszkaniowego może nastąpić po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji przyznającej dodatek. Pobierający należności za lokale mieszkalne (zarządca budynku) powinien niezwłocznie zawiadomić organ , który wydał decyzję o przyznaniu dodatku, o powstaniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące.
Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie sześciu miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

Dodatek energetyczny

Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 755 ze zm.), wprowadzono od 1 stycznia 2014r.zryczałtowany dodatek energetyczny. Prawo do otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego ma odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,

 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Minister Energii w drodze obwieszczenia z dnia 23 kwietnia 2018r. ogłosił w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 01 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r., która dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,35 zł/miesiąc;

 • składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc;

 • składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,92 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji