Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego informuje, że w okresie od dnia 24września 2018r. do dnia 8 października 2018r.przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 306/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 września 2018r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie mogły za pośrednictwem formularza konsultacji składać uwagi i wnioski do projektu niniejszej uchwały. Uwagi i wnioski na ww. formularzu mogły być składane osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres.

Do konsultacji nie przystąpił żaden podmiot.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Konsultacje Społeczna 2019

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019

 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.

 2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 24 września 2018r. do dnia 8 października 2018r.

 3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie
  z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronach internetowych: www.umkonskie.pl
  ,
  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl
  oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich www.mgops-konskie.pl

 4. Wypełnione formularze można składać:

a) osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22 (pok. nr 1)

b) drogą korespondencyjną na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

c) drogą elektroniczną na adres: mgops.konskie@op.pl, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich, tel. (041) 372-69-05 wew. 127

Gminne Dni Profilaktyki 2018.

gminne dni

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Gminne Dni Profilaktyki Harmonogram.pdf)Gminne Dni Profilaktyki Harmonogram.pdf121 kB

XII Koneckie Dni Profilaktyki 2017

dni profilaktyki 2017 3

Pobierz harmonogram...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich została powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie (Zarządzenie Nr 404/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich oraz zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 21 stycznia 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 404/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich ) na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)

W skład GKRPA w Końskich wchodzą:
Przewodniczący Komisji - Krzysztof Jasiński
Zastępca Przewodniczącego - Renata Redlińska
Marzena Czapelska
Zbigniew Kucharski
Andrzej Markiewicz
Anna Mikołajewska-Pająk
Teresa Młodawska
Jerzy Morawski
Jerzy Rąbalski
Ewa Sapuła
Beata Serwatka
Alicja Stańczyk

Do zadań Komisji należy:
• coroczne opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedstawienie go Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie oraz do uchwalenia Radzie Miasta i Gminy Końskie,
• przygotowanie rocznych planów pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
• działalność wychowawcza i informacyjna;
• diagnozowanie stanu problemów alkoholowych w gminie;
• inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
• współdziałanie i popieranie działalności organów samorządu mieszkańców i organizacji społecznych w zakresie krzewienia trzeźwości i abstynencji oraz udzielanie im pomocy;
• projektowanie zakresu i sposobu wykorzystania środków funduszu rozwiązywania problemów alkoholowych;
• przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom;
• kierowanie na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych powodują rozpad pożycia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy, albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
• kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób nadużywających alkoholu i znęcających się fizycznie lub moralnie na członkami rodzin;
• opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży;
• przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zadań szczególnych GKRPA należy podejmowanie działań mających na celu motywowanie osób pijących w sposób problemowy tj. powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylających się od pracy albo systematycznie zakłócających spokój lub porządek publiczny (art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2015.1286 t.j.) do podjęcia leczenia odwykowego.
GKRPA przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej problemem oraz jej rodzinie.
Postępowanie o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób które w związku z nadużywaniem alkoholu) rozpoczyna się złożeniem wniosku o leczenie odwykowe do GKRPA.
Powyższy wniosek może złożyć każda osoba dorosła (nie musi być spokrewniona z osobą nadużywającą alkoholu, może to być sąsiad albo kolega z pracy), instytucje typu: policja, prokuratura, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sądowa służba kuratorska, szkoła itp. Wniosek dotyczący skierowania na leczenie odwykowe można sporządzić na miejscu przy pomocy pracownika GKRPA lub wypełnić gotowy formularz (do pobrania na dole strony).
Wnioski do GKRPA w Końskich można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich (pokój nr 1). Personalia osób zgłoszonych do GKRPA są objęte tajemnicą służbową, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
Po złożeniu stosownego wniosku, zarówno wnioskodawca jak i osoba zgłoszona, otrzymują drogą pocztową wezwanie na posiedzenie GKRPA w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do zaprzestania nadużywania alkoholu i rozpoczęcia leczenia odwykowego.
Bliższe Informacje można uzyskać na miejscu od pracownika GKRPA (W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, pokój nr 1) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 372 - 69 - 05.

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji