Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

O nas

Menu dla: O nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich jest gminną jednostką organizacyjną powołaną Uchwałą Nr XIII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Końskich z dnia 15 marca 1990 roku.

Siedziba Ośrodka mieści się w Końskich przy ul. Armii Krajowej 22, a terenem działania jest Miasto i Gmina Końskie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych,

 5. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 6. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 7. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 8. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

 9. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne,

 10. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

 11. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

 12. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

 13. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 14. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 15. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 16. ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 17. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 18. ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 19. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 20. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 21. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 22. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

 23. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 24. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

 25. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start",

 26. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 27. uchwały Nr XIII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Końskich z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,

 28. uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
 29. innych właściwych aktów prawnych, oraz programów uchwalonych przez Radę Miejską w Końskich,

 30. postanowień statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich uchwalonego w dniu 30 maja 2012r. (Uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr XVI/178/2012, z późn. zm.)

 31. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej i realizacji innych ustaw, obejmujące w szczególności:

 1. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy  społecznej,

 2. realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

 3. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

 4. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 5. pracę socjalną, rozumianą jak działalność zawodową, skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych,

 6. pobudzanie aktywności społecznej i samodzielności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 7. przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych),

 8. realizowanie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 9. realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych,

 10. realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,

 11. załatwianie indywidualnych spraw dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych,

 12. przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych,

 13. prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania Karty Dużej Rodziny, oraz realizację Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,

 14. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,

 15. przyznawanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

 16. prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji,

 17. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie funduszu alimentacyjnego,

 18. przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych, tzw. „500plus”,

 19. prowadzenie domu dziennego pobytu i stołówki jako ośrodka wsparcia o zasięgu lokalnym,

 20. prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistyczno-opiekuńczej – świetlica środowiskowa, w odrębnym budynku pod adresem ul. 16-go Stycznia 6,26-200 Końskie,

 21. prowadzenie Klubu Integracji Społecznej organizującego działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym, w tym zadań Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK).