Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

KDR logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo do posiadania Karty.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego ,w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę( osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.).


Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

Wymagane dokumenty do przyznania Karty Dużej Rodziny.
Składając wniosek o przyznanie Karty, przestawia się w szczególności:
1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.)

Termin na jaki przyznawana jest Karta Dużej Rodziny.

Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
W przypadku cudzoziemców Karta jest przyznawana nie dłużej niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

logoalogob

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

1. Karta ma wymiary 54 x 85,6 mm, jest wykonana z tworzywa sztucznego, zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny

wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót

KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

2. Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku

do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie

rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi

rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi

rodziny wielodzietnej.

 

Wymagane dokumenty do wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku konieczności przyznania nowej Karty lub wydania jej duplikatu posiadana Karta podlega zwrotowi i unieważnieniu. W przypadku braku możliwości zwrotu Karty (karta została zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona) osoba składająca wniosek o wydanie duplikatu Karty składa oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty.

Opłaty.
Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.
Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą 9,21 zł na rachunek:


MGOPS W KOŃSKICH
ul. Armii Krajowej nr 22
56 1240 4416 1111 0000 4966 7965
Miejsce złożenia wniosku i odbioru Karty Dużej Rodziny.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich pokój nr 42 tel. 41-372-79-20 wew. 129, wew. 115

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z Karty Dużej Rodziny członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach.

Informacja.
1) Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina Lista jest aktualizowana na bieżąco.
2) Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieszczane są na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pytania.
3) Podstawa prawna i inne dokumenty związane z Kartą Dużej Rodziny zamieszczone są na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/
4) Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

logo

 

 

 

 

 

 

 

5) ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY. Szczegółowe informacje zamieszczone na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji