Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Menu dla: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich została powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie (Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich) na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((t.j. Dz.U. 2019r. poz. 2277 ze zm.).

W skład GKRPA w Końskich wchodzą:
Przewodniczący Komisji - Krzysztof Jasiński
Zastępca Przewodniczącego - Renata Majzel
Marzena Czapelska
Zbigniew Kucharski
Andrzej Markiewicz
Jerzy Morawski
Jerzy Rąbalski
Beata Serwatka

Do zadań Komisji należy:
- coroczne opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedstawienie go Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie oraz do uchwalenia Radzie Miasta i Gminy Końskie,
- przygotowanie rocznych planów pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- działalność wychowawcza i informacyjna;
- diagnozowanie stanu problemów alkoholowych w gminie;
- inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
- współdziałanie i popieranie działalności organów samorządu mieszkańców i organizacji społecznych w zakresie krzewienia trzeźwości i abstynencji oraz udzielanie im pomocy;
- projektowanie zakresu i sposobu wykorzystania środków funduszu rozwiązywania problemów alkoholowych;
- przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom;
- kierowanie na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych powodują demoralizację nieletnich, rozpad życia rodzinnego, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
- kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób nadużywających alkoholu i znęcających się fizycznie lub psychicznie na członkami rodzin;
- opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży;
- przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zadań szczególnych GKRPA należy podejmowanie działań mających na celu motywowanie osób pijących w sposób problemowy tj. powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylających się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócających spokój lub porządek publiczny (art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019r. poz. 2277 ze zm.) do podjęcia leczenia odwykowego.
GKRPA przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej problemem oraz jej rodzinie.
Postępowanie o zastosowanie leczenia odwykowego rozpoczyna się złożeniem wniosku o leczenie odwykowe do GKRPA.
Powyższy wniosek może złożyć każda osoba dorosła (nie musi być spokrewniona z osobą nadużywającą alkoholu, może to być sąsiad albo kolega z pracy), instytucje typu: policja, prokuratura, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sądowa służba kuratorska, szkoła itp. Wniosek dotyczący skierowania na leczenie odwykowe można sporządzić na miejscu przy pomocy pracownika GKRPA lub wypełnić gotowy formularz (do pobrania na dole strony).
Wnioski do GKRPA w Końskich można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich (pokój nr 1). Personalia osób zgłoszonych do GKRPA są objęte tajemnicą służbową, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Po złożeniu stosownego wniosku, zarówno wnioskodawca jak i osoba zgłoszona, otrzymują drogą pocztową wezwanie na posiedzenie GKRPA w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do zaprzestania nadużywania alkoholu i rozpoczęcia leczenia odwykowego.
Bliższe informacje można uzyskać na miejscu od pracownika GKRPA (W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, pokój nr 1) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 372 - 69 - 05.

Artykuły