Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistyczno – opiekuńczej działa w ramach struktury organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. 
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa przy ul. 16-go Stycznia 6 w Końskich - tel: 797-160-957 działa na podstawie:

1) Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. 2015 poz. 332 z późn. zm.);
2) Ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm. );
3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. 2015r. poz. 1390);
4) Ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. 2015r. poz.163 z późn. zm.);
5) Uchwały Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno – opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich;
6) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Końskich uchwalonego przez Radę Miejską
w Końskich;
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Końskich uchwalonego przez Radę Miejską w Końskich;
8) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie uchwaloną przez Radę Miejska w Końskich;
9) Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Końskich (Zarządzenie Nr 33/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r.);
10) Regulaminu placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa działającej w ramach struktury organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa czynna jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt, w godzinach od 9.00 do 17.00, natomiast w ferie zimowe i letnie w godz. od 7.30 do 15.30. Do każdej świetlicy uczęszcza po 30 wychowanków. Dzieci i młodzież przyjmuje się na: prośbę rodziców/opiekunów prawnych, na wniosek szkoły, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego lub decyzji Sądu. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny, dobrowolny, chyba, że do placówki dziecko skieruje Sąd. Wychowankowie mają zapewniony codzienny posiłek w formie suchego prowiantu oraz napoju. Podczas pobytu w placówce dzieci mogą skorzystać
m.in.: z pomocy wychowawców w nauce i odrabianiu lekcji, brać udział w zajęciach ogólnorozwojowych (plastycznych, technicznych, umuzykalniających, teatralnych, sportowych) oraz psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i logopedycznych, rozwijać uzdolnienia i hobby. Wychowawcy służą także pomocą pedagogiczną rodzicom/opiekunom prawnym.


Prawa i obowiązki wychowanków placówki wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa


1) Każde dziecko ma prawo do:
- ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
- właściwie zorganizowanej opieki,
- swobody wyrażania myśli i przekonań z poszanowaniem praw innych,
- opieki wychowawcy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza jej terenem.
2) Każde dziecko zobowiązane jest do:
- przestrzegania regulaminu organizacyjnego placówki,
- przestrzegania zasad współżycia społecznego,
- współpracy w procesie wychowania,
- dbałości o wspólne dobro i porządek w placówce,
- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
- stosowanie się do poleceń wychowawców placówki.

Artykuły

 • Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych

  Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych to jedne z ulubionych warsztatów realizowanych w placówce. Odpowiadają na potrzeby dzieci, tworzą atmosferę zrozumienia i akceptacji, uczą, że każda emocja jest ważna i wymaga zaopiekowania, pokazują, iż można zająć się smutkiem, lekiem i złością, a jednocześnie pozwalają przezywać pozytywne bodźce, doświadczenie zabawy i bycia w grupie.

  Czytaj Więcej o: Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych
 • Wycieczka z okazji Dnia Dziecka w dniu 03.06.2022r.

  W tym roku, z okazji Dnia Dziecka postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę. Dnia 03.06.2022r. wyruszyliśmy więc do Kielc do kina. Oglądaliśmy piękny film przygodowy  pt. „Detektyw Bruno” traktujący o miłości  i przyjaźni do dzieci oraz emocji związanych z tym zagadnieniem. Wszyscy byliśmy bardzo poruszeni. Po seansie filmowym udaliśmy się do McDonald’s na wspólny posiłek. W drodze powrotnej wspominaliśmy film, śpiewaliśmy piosenki i graliśmy w różne gry. Wycieczka była dla nas prezentem oraz wspólnie spędzonym czasem, który pozostanie niezapomnianym wspomnieniem.

  Czytaj Więcej o: Wycieczka z okazji Dnia Dziecka w dniu 03.06.2022r.
 • Przekazanie sprzętu dydaktyczno – sensorycznego

  Dn. 25.05.2022r. z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie – Krzysztof Jasiński przekazał do placówki specjalistyczny sprzęt dydaktyczno – sensoryczny tj.: lustro sensoryczno – logopedyczne, drabinę świetlną, domek sensoryczny, wannę sensoryczną, panele sensoryczne, stół do gry 3 w 1 – bilard, piłkarzyki, cymbergaj. Sprzęt ten stanowi niezastąpione narzędzia w pracy edukacyjno - terapeutycznej i jest niezbędny do wyposażenia sali doświadczania świata. Sala doświadczania świata w placówce wsparcia dziennego to pomieszczenie z odpowiednio dobranym wyposażeniem i narzędziami terapeutycznymi, znajdującymi zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Istotą takiej sali, jest umożliwienie wychowankom kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Stymulując dziecko poprzez zapewnianie mu możliwości wykonywania odpowiednich naturalnych czynności dnia codziennego oraz zabaw sensorycznych, zapewniamy mu dobre zintegrowanie wszystkich 7 zmysłów, co jest kluczem do pełniejszego rozwoju. Sala doświadczania świata służy więc do stymulacji układu nerwowego oraz dostarczania mu bodźców, które pozytywnie wpływają na zmysły, koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną dziecka.

  Czytaj Więcej o: Przekazanie sprzętu dydaktyczno – sensorycznego