Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistyczno – opiekuńczej działa w ramach struktury organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. 
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa przy ul. 16-go Stycznia 6 w Końskich - tel: 797-160-957 działa na podstawie:

1) Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. 2015 poz. 332 z późn. zm.);
2) Ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm. );
3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. 2015r. poz. 1390);
4) Ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. 2015r. poz.163 z późn. zm.);
5) Uchwały Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno – opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich;
6) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Końskich uchwalonego przez Radę Miejską
w Końskich;
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Końskich uchwalonego przez Radę Miejską w Końskich;
8) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie uchwaloną przez Radę Miejska w Końskich;
9) Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Końskich (Zarządzenie Nr 33/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r.);
10) Regulaminu placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa działającej w ramach struktury organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa czynna jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt, w godzinach od 9.00 do 17.00, natomiast w ferie zimowe i letnie w godz. od 7.30 do 15.30. Do każdej świetlicy uczęszcza po 30 wychowanków. Dzieci i młodzież przyjmuje się na: prośbę rodziców/opiekunów prawnych, na wniosek szkoły, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego lub decyzji Sądu. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny, dobrowolny, chyba, że do placówki dziecko skieruje Sąd. Wychowankowie mają zapewniony codzienny posiłek w formie suchego prowiantu oraz napoju. Podczas pobytu w placówce dzieci mogą skorzystać
m.in.: z pomocy wychowawców w nauce i odrabianiu lekcji, brać udział w zajęciach ogólnorozwojowych (plastycznych, technicznych, umuzykalniających, teatralnych, sportowych) oraz psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i logopedycznych, rozwijać uzdolnienia i hobby. Wychowawcy służą także pomocą pedagogiczną rodzicom/opiekunom prawnym.


Prawa i obowiązki wychowanków placówki wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa


1) Każde dziecko ma prawo do:
- ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
- właściwie zorganizowanej opieki,
- swobody wyrażania myśli i przekonań z poszanowaniem praw innych,
- opieki wychowawcy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza jej terenem.
2) Każde dziecko zobowiązane jest do:
- przestrzegania regulaminu organizacyjnego placówki,
- przestrzegania zasad współżycia społecznego,
- współpracy w procesie wychowania,
- dbałości o wspólne dobro i porządek w placówce,
- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
- stosowanie się do poleceń wychowawców placówki.

Artykuły

 • I nas odwiedził Święty Mikołaj

  6 grudnia – jak dobrze wiecie,
  Święty Mikołaj chodzi po świecie.
  Dźwiga swój worek niezmordowanie
  i każde dziecko prezent dostanie.
  A kiedy rozda już prezenty,
  wraca do nieba uśmiechnięty

   

  Dzień 6 grudnia to szczególna data w niejednym kalendarzu, gdyż na całym świecie odwiedza dzieci Święty Mikołaj. Długo oczekiwany gość przybył także do naszej placówki. Po przywitaniu się z dziećmi, usiadł na swoim krześle i oznajmił, że „przybywa z daleka i bardzo cieszy się, że widzi same grzeczne dzieci”. Wychowankowie przywitali Świętego Mikołajka brawami i wręczyli mu wcześniej przygotowane rysunki oraz mikołajkowe wycinanki. Każde, przed przyjęciem słodkiej paczki, składało Świętemu Mikołajowi życzenia, śpiewało piosenkę lub mówiło wierszyk. Następnie Święty Mikołaj został zaproszony do wspólnej zabawy i tańca. Tegoroczne spotkanie z Mikołajem upłynęło w bardzo miłej, radosnej atmosferze i przyniosło dzieciom wiele radości. Św. Mikołajku! Czekamy na Ciebie za rok.

  Czytaj Więcej o: I nas odwiedził Święty Mikołaj
 • Wakacje 2021

  Podczas wakacji 2021r. realizowaliśmy z młodzieżą bardzo bogaty plan edukacyjno-rekreacyjny, który składał się z wycieczek, zajęć w terenie, zabaw w Ogródku Jordanowskim, konkursów karaoke, gier terenowych, malowania kredą na asfalcie, zajęć teatralnych, muzycznych, plastyczno-technicznych, wspólnego biesiadowania w lesie przy grillu, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków w naszym rodzimym mieście Końskie. Zwieńczeniem wakacji i jedną z najlepszych atrakcji była 2 - dniowa wycieczka do Torunia, zorganizowana w ramach projektu pt. "Zielone Światło" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  Czytaj Więcej o: Wakacje 2021
 • Ogłoszenie w sprawie realizowania zajęć w trybie zdalnym z dnia 11 lutego 2021 roku

  Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021r. (Dz.U. z 2020r. poz. 267) § 1 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dniem 15 lutego 2021 roku przywrócone zostały zajęcia z wychowankami w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej, działającej w strukturach Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie w sprawie realizowania zajęć w trybie zdalnym z dnia 11 lutego 2021 roku
 • Ogłoszenie w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań z dnia 29 stycznia 2021 roku

  W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021r. (Dz.U. z 2020r. poz. 207) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich informuje, że na podstawie § 1, do dnia 14 lutego 2021r. placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań z dnia 29 stycznia 2021 roku
 • III Miejsce w konkursie organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Końskich pt. „Bezpieczne ferie 2021”

  Dn. 27.01.2021r. w Komendzie Powiatowej Policji w Końskich z zachowaniem środków bezpieczeństwa związanych z Covid-19, odbył się finał konkursu plastycznego pod nazwą „Bezpieczne ferie 2021”. Konkurs zorganizowany był dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III. Celem konkursu było popularyzowanie bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych. Całe wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Do KPP w Końskich wpłynęło ponad 100 prac. Policjanci wytypowali laureatów konkursu – 3 miejsca główne i 3 wyróżnienia. III miejsce zajęła wychowanka Placówki wsparcia dziennego – Amelia Brzezińska, która z pomocą wychowawców namalowała przepiękny plakat. Zwycięzcą i naszej wychowance serdecznie gratulujemy.

  Czytaj Więcej o: III Miejsce w konkursie organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Końskich pt. „Bezpieczne ferie 2021”