Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Usługi opiekuńcze i SUO

Usługi opiekuńcze:

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić - art. 50 ust.1,2,3 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 901)

Pomoc usługową przyznaje się przede wszystkim osobie starszej samotnej. Osobie starszej, która posiada rodzinę, opiekę w pierwszej kolejności powinna zapewnić właśnie ta rodzina, a dopiero potem instytucja.

W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.

Zakres czynności świadczonych przez opiekunkę/pielęgniarkę w domu podopiecznego:

Zakres czynności uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego dostosowany do możliwości podopiecznego oraz uzgodniony z podopiecznym i jego rodziną.

CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE:

 • nawiązanie kontaktu z podopiecznym
 • rozpoznanie potrzeb podopiecznego
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania wszystkich czynności
 • pomoc w utrzymaniu prawidłowej higieny ciała
 • pomoc w toalecie całego ciała, czesaniu, ubieraniu – w zależności od stanu zdrowia
  i kondycji fizycznej podopiecznego /kąpiel w łóżku lub w łazience/
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i oparzeń
 • zmiana bielizny osobistej
 • zmiana bielizny pościelowej
 • karmienie podopiecznego
 • aktywowanie podopiecznego do czynnego uczestnictwa w życiu codziennym
 • realizowanie recept
 • utrzymywanie kontaktu i współpraca z rodziną

CZYNNOŚCI GOSPODARCZE:

 • planowanie pracy,
 • dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do egzystencji podopiecznego w przypadku gdy nie może tego zapewnić rodzina,
 • prowadzenie ewidencji wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydatkowanych pieniędzy,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opłacanie rachunków w przypadku gdy nie może tego zapewnić rodzina,
 • dostarczanie posiłków z domu dziennego pobytu lub pomoc w ich przygotowaniu,
 • pomoc w bieżącym utrzymaniu w czystości pomieszczenia, w którym przebywa podopieczny,
 • wynoszenie śmieci,
 • palenie w piecu /wg potrzeb/, przynoszenie opału, wody w przypadku gdy nie może tego zapewnić rodzina,
 • drobne przepierki bielizny osobistej.

Usługi Dodatkowe:

 • mycie okien 2 razy do roku,
 • prasowanie,
 • pomoc w dozowaniu leków.

Opiekunki nie świadczą niżej wymienionych usług:

 • sprzątanie balkonów, klatek schodowych, piwnic, strychów, ogródków, pomieszczeń zajmowanych przez współlokatorów(rodzina),
 • palenia w piecu centralnego ogrzewania,
 • zaspokajanie potrzeb członków rodziny podopiecznego,
 • załatwianie spraw urzędowych prywatnych podopiecznego wykraczających poza w/w zakres (np. sądowych, spadkowych czy rodzinnych).

WAŻNE! Zobowiązuje się rodzinę osoby korzystającej z usług opiekuńczych do zapewnienia jej opieki podczas urlopu wypoczynkowego opiekunki!

Tryb udzielania pomocy:

Zgłoszenie wniosku - o pomoc w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania:

 • telefonicznie bądź
 • listownie

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie w przypadku zleconej przez lekarza pielęgnacji.

Sporządzenie wywiadu środowiskowego - przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Po zgłoszeniu, w przeciągu 14 dni roboczych pracownik socjalny odwiedza środowisko wnioskodawcy i wszczyna postępowanie administracyjne.

Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc następuje w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi, chyba że postępowanie wymaga więcej czasu wtedy strona zostaje zawiadomiona o innym terminie zakończenia sprawy.

Realizacja przyznanych świadczeń – rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Zasady odpłatności:

Wysokość opłat zależy od:

 • dochodu netto - w ustawie o pomocy społecznej zapisana jest generalna zasada mówiąca, że: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego (art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Jeśli podopieczny nie przekracza kryterium dochodowego, które od 1 stycznia 2022 r. wynosi 600,00zł na osobę
  w rodzinie, nie ponosi odpłatności. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 776,00 zł. W przypadku przekroczenia kryterium podopieczny ponosi częściową odpłatność, tym większą im większe przekroczenie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/458/2022 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 października 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2022 r. poz. 3671).

 • pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 26,66 zł,
 • cena jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej stanowi równowartość wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej przez Radę Ministrów na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020r. poz. 2207).
 • pełny koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 70,00 zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy M-GOPS w Końskich przez podopiecznych lub osoby przez nie upoważnione w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni pod rygorem ściągania należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.


Organizowanie i świadczenie usług  opiera się o:

 • ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023, poz. 901),
 • ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w brzmieniu nadanym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2023r. poz. 395).

 

WAŻNE!

Przed wystąpieniem o udzielenie wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, osoba powinna wykorzystać wszystkie możliwości i uprawnienia, jakie stwarzają jej przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (art. 7) i przepisy ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a w przypadku dziecka także ustawy o systemie oświaty (art. 71 b ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5).

 

Zakres specjalistycznych usług określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje przede wszystkim:

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 • motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 • prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności tj.: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywania kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną- kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi;

  b) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu leków lub zamawiania leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

  c) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii;

  d) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się w miejscu zamieszkania (tj. w mieszkaniu osoby chorej) i jego najbliższym otoczeniu.
M-GOPS w Końskich zatrudnia bezpośrednio osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby posiadają kwalifikacje określone w § 3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przyznawanie świadczenia pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania pomocy w OPS.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych postępowanie wszczynane jest na wniosek opiekuna prawnego lub z urzędu, za zgodą opiekuna prawnego.

Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy złożyć wraz z załączonym:

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do usług specjalistycznych z wymienionym rodzajem usług,
 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  o ile osoba takie posiada.

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, która określa okres, wymiar godzinowy przyznanej pomocy, zakres usług oraz miesięczną odpłatność za usługi i termin jej wnoszenia.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI:

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189, poz. 1598 ze zm.) w brzmieniu nadanym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2023r. poz. 395).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być udzielane odpłatnie, nieodpłatnie lub częściowo odpłatne.

Wysokość ponoszonych kosztów ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę 
i zależna od:

 • dochodu  osoby lub rodziny korzystającej z usług,
 • wysokości stawki godzinowej za usługi / zobacz aktualnie obowiązujący cennik usług/ zgodnie z aktualnym zarządzeniem dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
 • ilości godzin świadczonych usług.

Zarządzeniem Nr 27/2022 dnia 16 grudnia 2022 r. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w sprawie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w M-GOPS w Końskich ustalona jest odpłatność:

 1. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi świadczonych na podstawie umowy – zlecenie przez specjalistów:
 • pielęgniarkę w kwocie 70,00 zł,
 • rehabilitanta w kwocie 100,00 zł,
 • terapeutę zajęciowego w kwocie 70,00 zł,
 • logopedę w kwocie 80,00 zł,
 • pedagog w kwocie 80,00 zł.
 1. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci chorych na autyzm i z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych na podstawie umowy – zlecenie przez specjalistów:
 • psychologa w kwocie 100,00 zł,
 • rehabilitanta w kwocie 100,00 zł,
 • terapeutę zajęciowego w kwocie 70,00 zł,
 • logopedę w kwocie 80,00 zł,
 • pedagog w kwocie 80,00 zł.

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

osób samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % - 220 %

1,5 %

3,5 %

powyżej 220 % - 250 %

10 %

15 %

powyżej 250 % - 300 %

15 %

25 %

powyżej 300 % - 400 %

30 %

45 %

powyżej 400 % - 500 %

50 %

65 %

powyżej 500 % - 600 %

75 %

85 %

powyżej 600 %

100 %

100 %

ZWOLNIENIA OD OPŁAT:

Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być częściowo zwolnione od opłat w przypadku, gdy:

 1. osiągną wiek 90 lat – 50 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 2. odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz udokumentowane wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i leczeniem spowodowałyby obniżenie dochodu dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie poniżej ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 45 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 3. są osobami samotnymi, nieposiadającymi osób zobowiązanych do alimentacji, których dochód nie przekracza 250 % ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 35 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 4. są osobami samotnymi, nieposiadającymi osób zobowiązanych do alimentacji, których dochód nie przekracza 350 % ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 20 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 5. ponoszona jest opłata za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę – 45% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 6. występuje konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym przynajmniej jedną przewlekle chorą – 45% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 7. występuje konieczność korzystania z dwóch rodzajów usług, tj. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 45% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych,
 8. wystąpiło zdarzenie losowe - 70% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług.

 

Uchwały Rady Miejskiej w Końskich dot. usług opiekuńczych:

Link do uchwały nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Link do uchwały nr XXV/233/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Link do uchwały nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Link do uchwały nr XLIX/458/2022 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.