Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Formy pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

PIENIĘŻNYCH:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

NIEPIENIĘŻNYCH:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • dożywianie dzieci
 • ciepły posiłek dla osób tego potrzebujących
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o miejsce w Ośrodkach wsparcia
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

1. Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

Całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

2. Zasiłek okresowy :

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

3. Zasiłek celowy:

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

4. Zasiłek celowy/ świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023:

 • sobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150 % z kwoty 701 zł.

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150 % z kwoty 528 zł.

5. Posiłki

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc w formie posiłku przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie po spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanmowienia wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, reealizuje swoje działania również poprzez dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 528 zł na osobę w rodzinie i 701 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, czyli 150% to odpowiednio 792 zł i 1051,50 zł.

Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach przyznaje się, podobnie jak i inne formy pomocy, decyzją administracyjną. Decyzja administracyjna wydawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, oraz przekazywane jest przez rodzinę do placówki oświaty.

W celu realizacji programu pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Końskich a szkołami i przedszkolami oraz osobami prowadzącymi stołówki szkolne zawarte zostały porozumienia określające zasady współpracy w zakresie realizacji ww. uchwały.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Pomoc ta może być udzielana przez okres 6 miesięcy w roku szkolnym. Przyznanie pomocy w takim przypadku nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Dorośli mogą skorzystać z gorącego posiłku w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. Pomoc w formie posiłku, który jest wydawany w stołówce, przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

6. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

7. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną:

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

8. Specjalny zasiłek celowy:

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

9. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie:

Świadczenie fakultatywne, przysługujące na mocy art. 43 ustawy o pomocy społecznej - może być przyznawane:

 • w formie pieniężnej - w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.
 • w formie rzeczowej - polega na udostępnieniu maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę. Przedmioty te i urządzenia są udostępniane na podstawie umowy użyczenia

10. Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 ze zm.)

Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: odpisem prawomocnego orzeczenia sądu.

Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Ośrodek nie posiada w swoim budżecie środków na realizację wypłat i w swym działaniu zależny jest od przekazywanych dotacji. Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zbiera zapotrzebowanie na środki finansowe w okresach kwartalnych. Oznacza to, że wypłata następuje po przekazaniu do tut. Ośrodka środków pieniężnych i może następować dopiero na koniec każdego kwartału. O każdej wypłacie Ośrodek informuje pisemnie.

Każdy opiekun zobowiązany jest poinformować tut. Ośrodek o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego, ponieważ z chwilą ustania sprawowania opieki wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie przysługiwało, a należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. O każdej wypłacie Ośrodek informuje pisemnie.

11. Praca socjalna:

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w rozwinięciu lub wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
 • poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych

12. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

Przysługuje:

 • osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

 • osobie/om pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
  z innego tytułu

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

13. Składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe):

Przysługuje osobie, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka). Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 792,00zł) i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

 • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
 • posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn

Przy ustaleniu okresu ubezpieczenia, okres nieskładkowy ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

14. Sprawienie pogrzebu:

Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania.
W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

15. Poradnictwo specjalistyczne:

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom korzystającym z pomocy tut. Ośrodka.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.

Porady w zakresie przysługujących uprawnień można uzyskać od pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej. Na wniosek pracownika socjalnego do pracy z rodziną przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może być skierowany asystent rodziny.

Ustalenie terminy spotkania z poszczególnymi specjalistami następuje za pośrednictwem pracownika socjalnego z danego rejonu opiekuńczego.

16. Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie:

Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie przysługują osobom lub rodzinom, jeśli są one tego pozbawione.

 • Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w schronisku. W 2018 roku jest to Schronisko dla osób bezdomnych i najuboższych Monar-Markot w Stąporkowie.
 • Pomoc w formie posiłku następuje poprzez wydania decyzji na korzystanie z posiłków wydawanych przez stołówkę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich. Posiłki ze względu na dochody wydawane są za odpowiednią odpłatnością lub nieodpłatnie,
 • Pomoc w formie niezbędnego ubrania następuje poprzez zapewnienie odzieży i obuwia właściwego do potrzeb zainteresowanego.

17. Usługi opiekuńcze:

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić - art. 50 ust.1,2,3 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.1508 ze. zm.)

Pomoc usługową przyznaje się przede wszystkim osobie starszej samotnej. Osobie starszej, która posiada rodzinę, opiekę w pierwszej kolejności powinna zapewnić właśnie ta rodzina, a dopiero potem instytucja.

W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.

Zakres czynności świadczonych przez opiekunkę/pielęgniarkę w domu podopiecznego:

Zakres czynności uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego dostosowany do możliwości podopiecznego oraz uzgodniony z podopiecznym i jego rodziną.

CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE:

 • nawiązanie kontaktu z podopiecznym
 • rozpoznanie potrzeb podopiecznego
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania wszystkich czynności
 • pomoc w utrzymaniu prawidłowej higieny ciała
 • pomoc w toalecie całego ciała, czesaniu, ubieraniu – w zależności od stanu zdrowia
  i kondycji fizycznej podopiecznego /kąpiel w łóżku lub w łazience/
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i oparzeń
 • zmiana bielizny osobistej
 • zmiana bielizny pościelowej
 • karmienie podopiecznego
 • aktywowanie podopiecznego do czynnego uczestnictwa w życiu codziennym
 • realizowanie recept
 • utrzymywanie kontaktu i współpraca z rodziną

CZYNNOŚCI GOSPODARCZE:

 • planowanie pracy
 • dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do egzystencji podopiecznego w przypadku gdy nie może tego zapewnić rodzina,
 • prowadzenie ewidencji wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydatkowanych pieniędzy
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opłacanie rachunków w przypadku gdy nie może tego zapewnić rodzina
 • dostarczanie posiłków z domu dziennego pobytu lub pomoc w ich przygotowaniu
 • pomoc w bieżącym utrzymaniu w czystości pomieszczenia, w którym przebywa podopieczny
 • wynoszenie śmieci
 • palenie w piecu /wg potrzeb/, przynoszenie opału, wody w przypadku gdy nie może tego zapewnić rodzina
 • drobne przepierki bielizny osobistej

Usługi Dodatkowe:

 • mycie okien 2 razy do roku
 • prasowanie
 • pomoc w dozowaniu leków

Opiekunki nie świadczą niżej wymienionych usług:

 • sprzątanie balkonów, klatek schodowych, piwnic, strychów, ogródków, pomieszczeń zajmowanych przez współlokatorów(rodzina),
 • sprzątanie balkonów, klatek schodowych, piwnic, strychów, ogródków, pomieszczeń zajmowanych przez współlokatorów(rodzina),
 • palenia w piecu centralnego ogrzewania,
 • zaspokajanie potrzeb członków rodziny podopiecznego,
 • załatwianie spraw urzędowych prywatnych podopiecznego wykraczających poza w/w zakres (np. sądowych, spadkowych czy rodzinnych).

WAŻNE! Zobowiązuje się rodzinę osoby korzystającej z usług opiekuńczych do zapewnienia jej opieki podczas urlopu wypoczynkowego opiekunki!

Tryb udzielania pomocy:

Zgłoszenie wniosku - o pomoc w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania:

 • telefonicznie bądź
 • listownie

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie w przypadku zleconej przez lekarza pielęgnacji.

Sporządzenie wywiadu środowiskowego - przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Po zgłoszeniu, w przeciągu 14 dni roboczych pracownik socjalny odwiedza środowisko wnioskodawcy i wszczyna postępowanie administracyjne.

Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc następuje w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi, chyba że postępowanie wymaga więcej czasu wtedy strona zostaje zawiadomiona o innym terminie zakończenia sprawy.

Realizacja przyznanych świadczeń – rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Zasady odpłatności:

Wysokość opłat zależy od:

 • dochodu netto - w ustawie o pomocy społecznej zapisana jest generalna zasada mówiąca, że: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego (art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Jeśli podopieczny nie przekracza kryterium dochodowego, które od 1 października 2018 r. wynosi 528,00zł na osobę
  w rodzinie, nie ponosi odpłatności. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 701,00 zł. W przypadku przekroczenia kryterium podopieczny ponosi częściową odpłatność, tym większą im większe przekroczenie.

Zgodnie z Uchwałą NR XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szcegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w MGOPS w Końskich (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2017 r. poz.4145).

- pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 19,52 zł.

- pełny koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 50,00 zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy M-GOPS w Końskich przez podopiecznych lub osoby przez nie upoważnione w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni pod rygorem ściągania należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

18. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.


Organizowanie i świadczenie usług  opiera się o:

 • ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz 1508 ze.zm.),
 • ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r. poz.1878),

WAŻNE!

Przed wystąpieniem o udzielenie wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, osoba powinna wykorzystać wszystkie możliwości i uprawnienia, jakie stwarzają jej przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (art.7) i przepisy ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a w przypadku dziecka także ustawy o systemie oświaty (art.71 b ust.1 w zw. z art.2 pkt5).


Zakres specjalistycznych usług określony w § 2 w/w rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje przede wszystkim:

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;
 • motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 • prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności tj:
 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywania kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną ,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną- kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi

b) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu leków lub zamawiania leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

c) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz.1510), zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.

d) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2018, poz. 1878)


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się w miejscu zamieszkania ( tj. w mieszkaniu osoby chorej) i jego najbliższym otoczeniu.
Ośrodek zatrudnia bezpośrednio osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby posiadają kwalifikacje określone w § 3 w/w rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

Przyznawanie świadczenia pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania pomocy w OPS.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych postępowanie wszczynane jest na wniosek opiekuna prawnego lub z urzędu, za zgodą opiekuna prawnego.

Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy złożyć wraz z załączonym:

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do usług specjalistycznych z wymienionym rodzajem usług
 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  o ile osoba takie posiada

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, która określa okres, wymiar godzinowy przyznanej pomocy, zakres usług oraz miesięczną odpłatność za usługi i termin jej wnoszenia.

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI:

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz.U. 2005 nr 189, poz. 1598 z późn. zm./

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być udzielane odpłatnie, nieodpłatnie lub częściowo odpłatne.

Wysokość ponoszonych kosztów ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę 
i zależna od:

 • dochodu  osoby lub rodziny korzystającej z usług
 • wysokości stawki godzinowej za usługi / zobacz aktualnie obowiązujący cennik usług/ zgodnie z aktualnym zarządzeniem dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
 • ilości godzin świadczonych usług

Zarządzeniem Nr 20/2018 dnia 17 grudnia 2018 r. Dyrektora M-GOPS w Końskich w sprawie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w M-GOPS w Końskich ustalona jest odpłatność:

1. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi świadczonych na podstawie umowy – zlecenie przez specjalistów:

a) pielęgniarkę w kwocie 40,00 zł. ( słownie: czterdzieści złotych 00/100)

b) rehabilitanta w kwocie 90,00zł.( słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100)

c) terapeuta zajęciowy - w kwocie 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)

2. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci chorych na autyzm i z zaburzeniami psychicznymi świadczonych na podstawie umowy – zlecenie przez specjalistów:

a) rehabilitanta w kwocie 80,00 zł.

b) psychologa w kwocie 70,00 zł.

c) pedagog-logopeda w kwocie 50,00 zł.

d) terapeuta-zajęciowy w kwocie 50,00 zł.

Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie: Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:
Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie
Do 701 zł= 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
Powyżej 100% do 132% 1,5% .3,5%
Powyżej 132,5%do 165% 3% 7,00%
Powyżej 165%do 187% 5% 11,00%
Powyżej 187% do 220% 7% 15,00%
Powyżej 220% do 237,5% 11,00% 20,00%
Powyżej 237,5% do 255% 15,00% 25,00%
Powyżej 255% do 265% 22,50% 32,50%
Powyżej 265% do 275% 30,00% 40,00%
Powyżej 275% do 282,5% 45,00% 55,00%
Powyżej 282,5% do 290% 60,00% 70,00%
Powyżej 290% do 310% 75,00% 85,00%
Powyżej 310% do 330% 90,00% 100,00%
powyżej 330% 100,00% 100,00%

19. Skierowanie do domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
 • osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • osób uzależnionych od alkoholu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. a i b.
 • Opłatę za pobyt mogą również wnosić inne osoby niż wymienione powyżej.

Dokumenty niezbędne do wydania skierowania:

 • Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy oraz rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób zobowiązanych do alimentacji.
 • Zaświadczenie o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 • W przypadku osób ubezwłasnowolnionych - postanowienie o ubezwłasnowolnieniu.
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 • Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.
 • Wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, w załączeniu potwierdzenie wysokości dochodów.
 • Opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzje o ustaleniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej, natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ prowadzący dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Art. 64 ustawa o pomocy społecznej przewiduje możliwość zwolnienia osoby wnoszącej opłatę   za pobyt w domu pomocy społecznej, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli: wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce; występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia; osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

WAŻNE!

Należy pamiętać, iż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

W konsekwencji skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga oceny stanu zdrowia oraz uprzedniego ustalenia zakresu możliwości korzystania przez daną osobę z pomocy środowiskowej, w szczególności zaś zbadania możliwości zorganizowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.    

19.Inne formy pomocy :

 • Organizacja prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne – prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace są wykonywane w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Rodzaj prac, do których kierowane są osoby bezrobotne: prace porządkowe, remontowe, konserwacyjne, pomoc
w opiece nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, pomoc kuchenna, itp. Wykonywane są głównie na terenie: szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej, ośrodków szkolno-wychowawczych, itp.

WAŻNE!

świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac   społecznie użytecznych nie jest wliczane do dochodu osób ubiegających się o świadczenie pomocy społecznej.

 • Wydawanie KARTY DUŻEJ RODZINY dla członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Końskie .
 • Realizacja zadań wynikających z samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Końskie Karta Dużej Rodziny.

Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Końskie, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

Our website is protected by DMC Firewall!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji