Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

KOMU I KIEDY PRZYSŁUGUJE SKIEROWANIE
DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 930 z późn. zm.)

Procedurę o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej należy rozpocząć od złożenia wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich ul. Armii Krajowej 22 (właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania w Gminie Końskie) i złożenie pisemnego wniosku. W przypadku osoby bezdomnej właściwy miejscowo jest ośrodek pomocy społecznej ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

Wniosek winien zawierać prośbę o skierowanie osoby do domu pomocy społecznej lub w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej prawomocnym postanowieniem Sądu zezwalającym opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem w DPS. W ośrodku pomocy społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia do domu pomocy społecznej i kompletuje wymaganą dokumentację:

 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej sio skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o miejsce w DPS ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki i nie wymaga leczenia szpitalnego, a w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie lub chorych psychicznie kolejno zaświadczenie psychologa, opinia lekarza psychiatry. Ważnym elementem zaświadczenia jest określenie do jakiego typu domu pomocy społecznej osoba ma być skierowana;
 2. wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem w DPS i stwierdzenie w formie pisemnej braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę,
 3. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS;
 4. decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 5. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 6. zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.);
 7. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu - w przypadku wyrażenia takiej zgody;
 8. pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu - w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

 9. postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej - w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.

Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku umieszczenia osoby ubezwłasnowolnionej:

 1. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu;

 2. postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora;

 3. postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

W nagłych wypadkach wynikających za zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

Po skompletowaniu całej dokumentacji trafia ona do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich ul. Spółdzielcza 3, gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej. Decyzja wraz z dokumentacją zostaje przekazana do dyrektora konkretnego domu pomocy społecznej.

W przypadku braku wolnych miejsc PCPR powiadamia osobę zainteresowaną lub rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.

Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w domach pomocy społecznej, zwłaszcza w domach dla kombatantów przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z art. 18
ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Osoba oczekująca w przypadku wolnego miejsca w DPS otrzymuje informację o terminie przyjęcia. Zainteresowany lub jego opiekun prawny otrzymuje z PCPR decyzję o umieszczeniu.

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy lub powiatu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania decyzji. Adres Samorządowego Kolegium Odwoławczego podany jest na wystawionej decyzji.

Ważną informacją jest to, iż: umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

Skierowanie osoby do domu pomocy społecznej wymaga dokonania oceny stanu Jej zdrowia oraz wcześniejsze ustalenie zakresu możliwości korzystania przez daną osobę z pomocy środowiskowej, w szczególności zaś zbadania możliwości zorganizowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Niemożność zapewnienia tych usług w miejscu zamieszkania oznaczać będzie niemożliwość przyznania ich w zakresie niezbędnym do zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych.

Zasadą jest kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej umieszczeniem w placówce.

Rodzaje domów pomocy społecznej:

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się
na następujące typy domów, dla:

 • osób w podeszłym wieku; 

 • osób przewlekle somatycznie chorych;

 • osób przewlekle psychicznie chorych;

 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 

 • osób niepełnosprawnych fizycznie; 

 • osób uzależnionych od alkoholu.

Ważne !!!

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Postępowanie w sprawie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej:

Osoby zobowiązane do wnoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy  z dochodów dziecka;

 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi;

 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 

 2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

 1. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 

Przepis art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej uprawnia mieszkańca domu, a także inną osobę obowiązaną do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby), do nie ponoszenia opłat za okres nieobecności mieszkańca domu, nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Za małoletniego mieszkańca domu nie wnosi się opłaty z jego dochodu i dochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego nieobecności nieprzekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.

Ważne !

Art. 64 ustawy o pomocy społecznej przewiduje możliwość zwolnienia osoby wnoszącej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

 1. wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

 2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

 3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

 4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Obligatoryjne zwolnienie z opłaty !

Zgodnie z art. 64a ustawy o pomocy społecznej osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona.

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji