Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Program rodzina 500+

Informacja

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich informuje,

że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry Start” (300+)

na okres 2018/2019 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia,

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca.

500+ Wyjaśniamy krok po kroku

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

Krok po kroku:

1. Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

2. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty.

3. Wniosek i załączniki do wniosku będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą:

a) systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://empatia.mpips.gov.pl po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b) systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

c) systemu teleinformatycznego banków świadczących usługi drogą elektroniczną,

d) innego systemu teleinformatycznego wskazanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

4. Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Urzędu może wymagać takiego dokumentu.

5. W przypadku sporządzenia wniosku z załącznikami w formie papierowej miejscem złożenia wniosku jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie. Pamiętaj o posiadaniu przy sobie dokumentu tożsamości.

6. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

UWAGA:

Od 1 sierpnia 2017 r. wzór wniosku o świadczenie wychowawcze oraz załączników do tego wniosku nie jest określany w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wzory wniosku i załączników do tego wniosku wskazane w karcie PS-01-17 pochodzą ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zostały umieszczone zgodnie z art. 13 ust. 23 ww. ustawy.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (wzór wniosku określa załącznik nr 1),

2. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy dołączyć odpowiednio:

a) kopię karty pobytu i decyzję − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm.);

b) kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

c) kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

d) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (kopia) – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

e) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne (kopia);

f) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka (kopia);

g) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

h) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców

sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach (kopia);

i) kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

3. W przypadku ubieganie się o świadczenie wychowawcze na jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające dochód rodziny:

a) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) dotyczące każdego członka rodziny; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2,

b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, wzór zaświadczenia określa załącznik nr 3, UWAGA: w przypadku ubiegania się o świadczenie na stary okres kończący się 30.09.2017 r. obowiązuje oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, wzór oświadczenia określa załącznik nr 6

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4,

d) kopię umowy dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e)kopię umowy o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f)kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) kopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

-zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

-informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,

j) dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

k) dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

4. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia wychowawczego uwierzytelnia pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Nie dotyczy w przypadku złożenia wniosku i załączników do wniosku drogą elektroniczną.

Opłaty:

Nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie.

Termin odpowiedzi:

1. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

3. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi, prawidłowo wypełnionymi dokumentami od 1 sierpnia do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do 31 października tego roku.

4. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi, prawidłowo wypełnionymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

5. Jeżeli wniosek zostanie złożony po terminach wskazanych w pkt. 3 i 4, prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami:

5a. Jeżeli wniosek zostanie złożony w październiku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do końca grudnia.

5b. Jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia

wychowawczego następuje do 31 stycznia.

5c. Jeżeli wniosek zostanie złożony pomiędzy 1 grudnia a 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

6. Świadczenie wychowawcze 6. wypłaca się w okresach miesięcznych.

7. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

8. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

9. UWAGA: Obowiązuje w przypadku wniosków na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2017 r.: Osobie samotnie wychowującej dziecko, która złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd ustalającego na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, organ wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tego tytułu. W przypadku dostarczenie w wyznaczonym terminie tytułu lub dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (opis w pkt 9 ppkt 5 lit a-e w części Uprawnienia do świadczenia wychowawczego - poniżej) świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. XI Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi:

Uprawnienia do świadczenia wychowawczego:

1. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

a) matce dziecka,

b) ojcu dziecka,

c) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,

d) opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

3. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko (tj. na jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do 18 r. ż.), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

5. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od osiągniętego dochodu.

6. Świadczenie wychowawcze wypłaca się za niepełny miesiąc w przypadku:

a) urodzenia się dziecka,

b) ukończenia przez dziecko 18. roku życia,

c) gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu znajduje się pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych,

żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

7. W sytuacji opisanej w pkt 6 a i b kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. W sytuacji opisanej w pkt 6 c, gdy opieka sprawowana jest w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

8. Przy ustalaniu uprawnień do świadczenia wychowawczego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (rok bazowy) oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utrata i uzyskanie dochodu (następujące w roku bazowym lub w latach następnych).

9. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) Świadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

5) UWAGA: Obowiązuje w przypadku wniosków na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2017 r.: Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

b) ojciec dziecka jest nieznany;

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

10. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenie.

11. Postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

12. Prawa do świadczenia wychowawczego ustala się do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka. 13. Pierwszy okres, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się w dniu 1 kwietnia 2016 r. i skończył w dniu 30 września 2017 r.

14. Prawo do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy ustala się od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

15. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

16. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

17. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, Urząd może:

- zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji tych wątpliwości,

- wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie z celem, jeżeli informacje te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

18. W przypadku marnotrawienia przez osobę uprawnioną wypłaconych świadczeń lub wydatkowania ich niezgodnie z celem, przekazanie świadczenia wychowawczego w całości lub części następuje w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług

19. Uniemożliwienie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub nieudzielenia podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem na etapie ubiegania się o świadczenie wychowawcze skutkuje odmową przyznania tego świadczenia, natomiast - na etapie wypłacania świadczenia wychowawczego powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.

20. Wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego jest konsekwencją także odmówienia udzielenia lub nieudzielenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego. W przypadku przeprowadzenia wywiadu lub udzielenia ww. wyjaśnień, świadczenie wychowawcze wypłaca się od miesiąca, w którym przeprowadzono wywiad lub wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, w którym przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie.

21. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Urzędu wypłacającego świadczenie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (1. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 1465).

5. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. poz. 766).

Wymagane załączniki:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko w rodzinie:

2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.).

3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. UWAGA: w przypadku ubiegania się o świadczenie na stary okres kończący się 30.09.2017 r. obowiązuje oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, wzór oświadczenia określa załącznik nr 6,

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

5. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS.

Załączniki do pobrania
  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Plik: wniosek_sw-1_nowy_okres.pdf, rozmiar pliku: 140.42 KB).

  2. Oświadczenie o dochodach (Plik: zal._2_oswiadczenie_o_dochodach_zsw-01.pdf, rozmiar pliku: 93.08 KB).

  3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego (Plik: zal._3_zaswiadczenie_naczelnika_us.pdf, rozmiar pliku: 370.94 KB).

  4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego (Plik: zal._4_oswiadczenie_gospodarstwo_rolne_zsw-3.pdf, rozmiar pliku: 93.08 KB).

  5. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne (Plik: zal._5_oswiadczenie_ubezpieczenie_zdrowotne_zsw-04.pdf, rozmiar pliku: 79.19 KB).

  6. oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny do wniosku na stary okres do 30.09.2017 r.: (Plik: ps-01-17_oswiadczenie_o_dochodzie_do_30_wrzesnia_2017_r.pdf, rozmiar pliku: 80.5 KB).

Więcej artykułów…

  1. Program rodzina 500+

Podkategorie

Dokumenty do pobrania
Liczba artykułów:
1

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

Our website is protected by DMC Firewall!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji