Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

O nas

Menu dla: O nas

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich jest samorządową jednostką finansów publicznych działającą na podstawie Statutu.

Organem prowadzącym jest Gmina Końskie.

Podstawą gospodarki jednostki jest plan finansowy na dany rok budżetowy.

Wydatki jednostki dokonywane są w oparciu o plan finansowy, w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:

 • uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 • optymalnego doboru metod i środków służących osiąganiu założonych celów,
 • w wysokościach oraz terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 • na podstawie umów zawartych w następstwie postępowań określonych w przepisach
  o zamówieniach publicznych.

Misją Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich jest systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych w celu przeciwdziałania marginalizacji, patologiom społecznym, wykluczeniu oraz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Końskie.

Głównym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających 
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Cele szczegółowe:

 • niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym,
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy,
 • realizacja zadań zleconych.

Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Końskich
przy ul. Armii Krajowej 22, a terenem działania jest miasto i gmina Końskie.

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich został utworzony na mocy Uchwały Nr XIII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Końskich z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich oraz Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Końskich
z dnia 31 maja 1090 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

Ośrodek działa w oparciu o:

STATUT stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XVI/178/2012 z dnia 30 maja 2012r. (zmiany: uchwała Nr XXXVIII/397/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014 r., uchwała Nr XX/195/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 marca 2016 r., uchwała Nr XXIX/291/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz uchwała Nr XLV/428/2022 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2022 r.)

oraz  REGULAMIN ORGANIZACYJNY stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 8/2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich z dnia 1 kwietnia 2016 r., (zmiany: Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora M-GOPS w Końskich z dnia 2 stycznia 2017 r., Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora M-GOPS w Końskich z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora M-GOPS w Końskich z dnia 2 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora M-GOPS w Końskich z dnia 2 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 17/2021 Dyrektora M-GOPS w Końskich z dnia 21 września 2021 r.).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich jest gminną jednostką budżetową utworzoną w celu realizacji zadań własnych oraz zleconych Gminie. Organizuje i koordynuje całość inicjatyw, przedsięwzięć i zabezpieczeń na rzecz osób potrzebujących pomocy wynikających z następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych,
 • ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
 • ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • innych właściwych aktów prawnych.

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej i innych ustaw, obejmujące w szczególności:

 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej,
 • realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • pracę socjalną, rozumianą jak działalność zawodową, skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych,
 • pobudzanie aktywności społecznej i samodzielności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych) w tym m.in: zapewnienie posiłku, ubrania i schronienia dla osób tego potrzebujących, realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej, itd…
 • realizowanie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych,
 • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,
 • prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania dodatków mieszkaniowych i ich realizacja,
 • prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania dodatków energetycznych i ich realizacja,
 • prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych
  i ich realizacja,
 • prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania Karty Dużej Rodziny,
 • prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych i ich realizacja,
 • realizacja świadczeń wychowawczych, tzw. „500+” (od 1 stycznia 2022 r. przyznawaniem ww. świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
 • prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania jednorazowego świadczenia,
  o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i jego realizacja,
 • prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania funduszu alimentacyjnego i ich realizacja,
 • prowadzenie Domu Dziennego Pobytu (DDP) dla seniorów i Stołówki,
 • prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w formie specjalistyczno-opiekuńczej dla dzieci i młodzieży – Świetlica Środowiskowa, której siedziba znajduje się w Końskich, ul. 16 Stycznia 6,
 • prowadzenie Klubu Integracji Społecznej (KIS) organizującego działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym, w ramach którego funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK),
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i in. instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
 • wydawanie zaświadczeń o dochodach dla mieszkańców gminy w ramach programu „Czyste Powietrze”,
 • przyznawanie i wypłata dodatku osłonowego,
 • realizacja programów rządowych „Posiłek w szkole i w domu”, „Opieka Wytchnieniowa”, „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, „Korpus Wsparcia Seniorów”,
 • realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy w związku
  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.