Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Skierowanie do domu pomocy społecznej

KOMU I KIEDY PRZYSŁUGUJE SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)

W  razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
 • osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • osób uzależnionych od alkoholu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

a) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
b)  małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. a i b.

Opłatę za pobyt mogą również wnosić inne osoby niż wymienione powyżej.

W ośrodku pomocy społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia do domu pomocy społecznej i kompletuje wymaganą dokumentację:

 • wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej (postanowienie sądu opiekuńczego o umieszczeniu strony bez zgody),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez wnioskodawcę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem występujących schorzeń oraz kserokopie innej dokumentacji medycznej potwierdzającej występowanie schorzeń przewlekłych, uzasadniających objęcie pomocą w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej (np. karty informacyjne ze szpitala),
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
 • postanowienie sądu rejonowego na podjęcie czynności celem umieszczenia osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo w domu pomocy społecznej,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt  w domu pomocy społecznej wydaje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

W nagłych wypadkach wynikających za zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

Po skompletowaniu całej dokumentacji trafia ona do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich ul. Spółdzielcza 3 lub do PCPR w innej miejscowości właściwej do rozpatrzenia sprawy, gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej. Decyzja wraz z dokumentacją zostaje przekazana do dyrektora konkretnego domu pomocy społecznej.

W przypadku braku wolnych miejsc PCPR powiadamia osobę zainteresowaną lub rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.

Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w domach pomocy społecznej, zwłaszcza w domach dla kombatantów przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Osoba oczekująca w przypadku wolnego miejsca w DPS otrzymuje informację o terminie przyjęcia. Zainteresowany lub jego opiekun prawny otrzymuje z PCPR decyzję o umieszczeniu.

Od decyzji wydanych przez organ gminy lub powiatu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania decyzji. Adres Samorządowego Kolegium Odwoławczego podany jest na wystawionej decyzji.

Ważną informacją jest to, iż: umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

Skierowanie osoby do domu pomocy społecznej wymaga dokonania oceny stanu Jej zdrowia oraz wcześniejsze ustalenie zakresu możliwości korzystania przez daną osobę z pomocy środowiskowej, w szczególności zaś zbadania możliwości zorganizowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Niemożność zapewnienia tych usług w miejscu zamieszkania oznaczać będzie niemożliwość przyznania ich w zakresie niezbędnym do zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych.

Zasadą jest kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej umieszczeniem w placówce.

Ważne !!!

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Postępowanie w sprawie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej:

Przepis art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej uprawnia mieszkańca domu, a także inną osobę obowiązaną do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby), do nie ponoszenia opłat za okres nieobecności mieszkańca domu, nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Za małoletniego mieszkańca domu nie wnosi się opłaty z jego dochodu i dochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego nieobecności nieprzekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.

Ważne !

Art. 64 ustawy o pomocy społecznej przewiduje możliwość zwolnienia osoby wnoszącej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

 1. Wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
 2. Występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
 3. Małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 4. Osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Obligatoryjne zwolnienie z opłaty !

Zgodnie z art. 64a ustawy o pomocy społecznej osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona.