Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Karta Dużej Rodziny - samorządowa

KARTA DUŻEJ RODZINY
Gminny Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

Znak Karty Dużej Rodziny, którym oznacza się miejsca oferujące zniżki dla posiadaczy Karty. Przedstawia rodziców z trójką dzieci.

1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1744 ze zm.);

- Uchwała Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny;

- Uchwała Nr XVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny;

- Uchwała Nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny;

- Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny;

- Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie realizacji na terenie Gminy Końskie gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

2. Informacje ogólne dla klienta

Koordynatorem realizacji postanowień zawartych w uchwale jest Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich  Pani Aneta Mikuszewska – Sorn.

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Celem gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Końskie jest:
- promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
- promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
- umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej.

Uprawnionymi do korzystania z Programu są, zamieszkałe na terenie Gminy Końskie, rodziny wielodzietne, przez które rozumie się rodziny, w których rodzice (rodzic), w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą” mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci posiadające Karty Dużej Rodziny przyznane na podstawie  ustawy.

 

Uprawnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Karta, w związku z realizacją Programu uprawnia do:
1) dostępu do oferty Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich z zastosowaniem 50% zniżki na odpłatne zajęcia i imprezy,
* szczegółowych informacji udziela Dyrektor Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich, ul. Mieszka I-go 4

2) korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Gminy Końskie z zastosowaniem 50% zniżki,
* Pływalnia Miejska w Końskich, ul. Warszawska 38.
* Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich z siedzibą w Końskich przy ul. Kapitana Stoińskiego 3.

3) 20% zniżki w opłatach wnoszonych za pobór wody i odbiór ścieków z nieruchomości stanowiącej miejsce zamieszkania rodziny (ulga dotyczy tylko jednej nieruchomości).

Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Końskie ul. Partyzantów 3 – rodziny mogą zgłaszać się do Działu Księgowości.
* Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Końskie ul. Wojska Polskiego 3 - rodziny mogą zgłaszać się do pokoju nr 8.
* Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich, Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E - rodziny mogą zgłaszać się do Biura Obsługi.

4) 50% zniżki w opłacie za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu samorządowym w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie - rodziny mogą zgłaszać się do poszczególnych przedszkoli samorządowych

5) dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł na każde dziecko. Dopłata przysługuje rodzinie, która terminowo reguluje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
* Urząd Miasta i Gminy Końskie , ul. Partyzantów 1- rodziny mogą zgłaszać się do pokoju nr 29.
* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Końskie ul. Partyzantów 3 – rodziny mogą zgłaszać się do Działu Księgowości.
* Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Końskie ul. Wojska Polskiego 3 – rodziny mogą zgłaszać się do pokoju nr 8.

6) ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Końskie.

Dokument identyfikujący osobę uprawnioną do korzystania z Programu.

Dokument identyfikujący osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny przyznana na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny .

Identyfikatorem Gminy Końskie są następujące cyfry: 2605033.

Do końca 2017 roku podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek było posiadanie plastikowej Karty Dużej Rodziny (KDR). Od 1 stycznia 2018r. obok Karty  w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać karty w formie elektronicznej tj. aplikacji na urządzenie mobilne.

Z obu form Karty można korzystać alternatywnie.

Karta w formie dokumentu z tworzywa sztucznego  ma wymiary 54 x 85,6 mm.

Znajdują się w niej następujące dane:

  • imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej,
  • numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL),
  • termin ważności Karty,
  • numer Karty,
  • logo rodziny wielodzietnej,
  • skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a
  • elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.
  • .

Karta Dużej Rodziny - awersKarta Dużej Rodziny - rewers

Objaśnienia:

Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 443 ze zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

2. Karta mobilna (elektroniczna ) wyświetlana jest w aplikacji  mObywatel.

WAŻNE!

Z dniem 30 czerwca 2021 r. została zamknięta aplikacja mKDR.

Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód osobisty oraz dzieci posiadające mLegitymacje od   9 czerwca 2021 r. mogą wyświetlać Kartę Dużej Rodziny w bezpłatnej aplikacji  mObywatel.

Każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł ją wyświetlać w aplikacji mObywatel.

Obraz przedstawia Kartę elektroniczną zawiera zdjęcie jej właściciela, hologram stanowiący wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

Karta elektroniczna zawiera także zdjęcie jej właściciela, hologram stanowiący wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

 

Wytyczne w zakresie realizacji na terenie Gminy Końskie  gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny:

 1. Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,zwany dalej „Programem” skierowany jest do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Końskie, w których rodzice (rodzic) mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci posiadające Karty Dużej Rodziny.

(Zgodnie z § 2  uchwały Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 738) ,

„Uprawnionymi do korzystania z Programu są, zamieszkałe na terenie Gminy Końskie, rodziny wielodzietne, przez które rozumie się rodziny, w których rodzice (rodzic), w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą” mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci posiadające Karty Dużej Rodziny przyznane na podstawie  ustawy”)

 1. Dokumentem identyfikującym osoby uprawnione do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny przyznana przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zwana dalej „Kartą”. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Końskie identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach stanowiących identyfikator gminy. Identyfikatorem Gminy Końskie są następujące cyfry: 2605033.

 2. Karta Dużej Rodziny jest imienna, ważna jest wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (z dowodem osobistym - w przypadku rodziców, bądź z legitymacją szkolną lub studencką w przypadku dzieci), posiada termin ważności oraz niepowtarzalny numer KDR.

 3. Warunkiem korzystania ze zniżek i ulg jest posiadanie ważnych Kart przez wszystkich członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Końskie. Jeśli rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci posiadających ważne Karty Dużej Rodziny zniżki i ulgi nie będą przysługiwały żadnemu z jej członków.

 4. Członek rodziny wielodzietnej ubiegając się o zastosowanie ulg i zniżek musi okazać się ważnymi Kartami wszystkich członków rodziny w formie tradycyjnej (plastikowej) lub elektronicznej tj. aplikacji na urządzenie mobilne. Karta Dużej Rodziny ma ten sam numer w obu formach, jak również z obu jej form można korzystać alternatywnie.

 5. Stosujące ulgi gminne jednostki organizacyjne oraz instytucje niebędące jednostkami organizacyjnymi Gminy Końskie, celem weryfikacji rodzin uprawnionych do korzystania z gminnego Programu, kompletują niezbędną dokumentację obejmującą w szczególności wniosek członka rodziny wielodzietnej o zastosowanie konkretnych ulg i zniżek z danymi rodziny tj. dane adresowe i imienne rodziców oraz dzieci, unikatowy numer Karty Dużej Rodziny i termin ważności Karty każdego członka rodziny wielodzietnej.

 6. Zniżki i ulgi wynikające z gminnego Programu, nie przysługują rodzinie wielodzietnej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Karta członka rodziny wielodzietnej traci ważność, chyba, że dana rodzina ma na utrzymaniu jeszcze co najmniej troje dzieci posiadające ważne Karty Dużej Rodziny.

 7. Jeśli rodzina wielodzietna ma na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci posiadające ważne Karty Dużej Rodziny, z których co najmniej jedno czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania (dot. uczniów/studentów) warunkiem skorzystania z ulg jest okazanie Karty czasowo nieobecnego dziecka.

 8. Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 738) wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2019r., dlatego też wszystkie ulgi i zniżki powinny być naliczane od miesiąca następnego po wejściu w życie niniejszej uchwały tj. od 1 marca 2019r.

 9. Obowiązek dokładnej weryfikacji uprawnionych do korzystania z Programu rodzin wielodzietnych należy do jednostek stosujących ulgi.

Powyższe wytyczne zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie realizacji na terenie Gminy Końskie gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach.

WAŻNE DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY.
Prosimy o zwracanie uwagi na termin ważności karty.

ZOSTAŃ  PARTNEREM  GMINNEGO  PROGRAMU  DLA  RODZIN WIELODZIETNYCH  KARTA  DUŻEJ  RODZINY.

Program ma charakter otwarty i ewolucyjny. Przedsiębiorcy i instytucje niebędące jednostkami organizacyjnymi Gminy Końskie mogą włączyć się w realizację Programu wypełniając deklarację Przedsiębiorcy i instytucje oferujące zniżki informują o realizacji Programu w miejscu realizacji uprawnień umieszczając w widocznym miejscu znak graficzny.

Szczegółowych informacji dot. samorządowej Karty Dużej Rodziny udzielają pracownicy   Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich - Działu Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów szkolnych i KDR  pod numerem telefonu  41 372 79 20 wew. 129.