Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Formy pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

PIENIĘŻNYCH:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

NIEPIENIĘŻNYCH:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o miejsce w Ośrodkach wsparcia
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

1. Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

Całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

2. Zasiłek okresowy :

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

3. Zasiłek celowy:

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

4. Zasiłek celowy/ świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150 % z kwoty 776 zł.

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150 % z kwoty 600 zł.

5. Posiłki

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc w formie posiłku przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie po spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, realizuje swoje działania również poprzez dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w rodzinie i 776 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, czyli 150% to odpowiednio 900 zł i 1164 zł.

Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach przyznaje się, podobnie jak i inne formy pomocy, decyzją administracyjną. Decyzja administracyjna wydawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, oraz przekazywane jest przez rodzinę do placówki oświaty.

W celu realizacji programu pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Końskich a szkołami i przedszkolami oraz osobami prowadzącymi stołówki szkolne zawarte zostały porozumienia określające zasady współpracy w zakresie realizacji ww. uchwały.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Pomoc ta może być udzielana przez okres 6 miesięcy w roku szkolnym. Przyznanie pomocy w takim przypadku nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Dorośli mogą skorzystać z gorącego posiłku w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. Pomoc w formie posiłku, który jest wydawany w stołówce, przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

6. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

7. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną:

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

8. Specjalny zasiłek celowy:

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

9. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie:

Świadczenie fakultatywne, przysługujące na mocy art. 43 ustawy o pomocy społecznej - może być przyznawane:

 • w formie pieniężnej - w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.
 • w formie rzeczowej - polega na udostępnieniu maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę. Przedmioty te i urządzenia są udostępniane na podstawie umowy użyczenia

10. Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 ze zm.)

Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: odpisem prawomocnego orzeczenia sądu.

Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Ośrodek nie posiada w swoim budżecie środków na realizację wypłat i w swym działaniu zależny jest od przekazywanych dotacji. Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zbiera zapotrzebowanie na środki finansowe w okresach kwartalnych. Oznacza to, że wypłata następuje po przekazaniu do tut. Ośrodka środków pieniężnych i może następować dopiero na koniec każdego kwartału. O każdej wypłacie Ośrodek informuje pisemnie.

Każdy opiekun zobowiązany jest poinformować tut. Ośrodek o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego, ponieważ z chwilą ustania sprawowania opieki wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie przysługiwało, a należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. O każdej wypłacie Ośrodek informuje pisemnie.

11. Praca socjalna:

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w rozwinięciu lub wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
 • poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych

12. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

Przysługuje:

 • osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

 • osobie/om pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
  z innego tytułu

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

13. Składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe):

Przysługuje osobie, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka). Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 900,00zł) i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

 • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
 • posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn

Przy ustaleniu okresu ubezpieczenia, okres nieskładkowy ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

14. Sprawienie pogrzebu:

Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania.
W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

15. Poradnictwo specjalistyczne:

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom korzystającym z pomocy tut. Ośrodka.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.

Porady w zakresie przysługujących uprawnień można uzyskać od pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej. Na wniosek pracownika socjalnego do pracy z rodziną przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może być skierowany asystent rodziny.

Ustalenie terminy spotkania z poszczególnymi specjalistami następuje za pośrednictwem pracownika socjalnego z danego rejonu opiekuńczego.

16. Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie:

Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie przysługują osobom lub rodzinom, jeśli są one tego pozbawione.

 • Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w schronisku.
 • Pomoc w formie posiłku następuje poprzez wydanie decyzji na korzystanie z posiłków wydawanych przez stołówkę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich. Posiłki ze względu na dochody wydawane są za odpowiednią odpłatnością lub nieodpłatnie.
 • Pomoc w formie niezbędnego ubrania następuje poprzez zapewnienie odzieży i obuwia właściwego do potrzeb zainteresowanego.

17. Usługi opiekuńcze:

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić - art. 50 ust.1, 2, 3 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze. zm.).

Pomoc usługową przyznaje się przede wszystkim osobie starszej samotnej. Osobie starszej, która posiada rodzinę, opiekę w pierwszej kolejności powinna zapewnić właśnie ta rodzina, a dopiero potem instytucja.

W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.

Zakres czynności świadczonych przez opiekunkę/pielęgniarkę w domu podopiecznego:

Zakres czynności uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego dostosowany do możliwości podopiecznego oraz uzgodniony z podopiecznym i jego rodziną.

CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE:

 • nawiązanie kontaktu z podopiecznym
 • rozpoznanie potrzeb podopiecznego
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania wszystkich czynności
 • pomoc w utrzymaniu prawidłowej higieny ciała
 • pomoc w toalecie całego ciała, czesaniu, ubieraniu – w zależności od stanu zdrowia i kondycji fizycznej podopiecznego /kąpiel w łóżku lub w łazience/
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i oparzeń
 • zmiana bielizny osobistej
 • zmiana bielizny pościelowej
 • karmienie podopiecznego
 • aktywowanie podopiecznego do czynnego uczestnictwa w życiu codziennym
 • realizowanie recept
 • utrzymywanie kontaktu i współpraca z rodziną

CZYNNOŚCI GOSPODARCZE:

 • planowanie pracy,
 • dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do egzystencji podopiecznego w przypadku gdy nie może tego zapewnić rodzina,
 • prowadzenie ewidencji wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydatkowanych pieniędzy,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opłacanie rachunków w przypadku gdy nie może tego zapewnić rodzina,
 • dostarczanie posiłków z domu dziennego pobytu lub pomoc w ich przygotowaniu,
 • pomoc w bieżącym utrzymaniu w czystości pomieszczenia, w którym przebywa podopieczny,
 • wynoszenie śmieci,
 • palenie w piecu /wg potrzeb/, przynoszenie opału, wody w przypadku gdy nie może tego zapewnić rodzina,
 • drobne przepierki bielizny osobistej.

Usługi Dodatkowe:

 • mycie okien 2 razy do roku,
 • prasowanie,
 • pomoc w dozowaniu leków.

Opiekunki nie świadczą niżej wymienionych usług:

 • sprzątanie balkonów, klatek schodowych, piwnic, strychów, ogródków, pomieszczeń zajmowanych przez współlokatorów(rodzina),
 • palenia w piecu centralnego ogrzewania,
 • zaspokajanie potrzeb członków rodziny podopiecznego,
 • załatwianie spraw urzędowych prywatnych podopiecznego wykraczających poza w/w zakres (np. sądowych, spadkowych czy rodzinnych).

WAŻNE! Zobowiązuje się rodzinę osoby korzystającej z usług opiekuńczych do zapewnienia jej opieki podczas urlopu wypoczynkowego opiekunki!

Tryb udzielania pomocy:

Zgłoszenie wniosku - o pomoc w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania:

 • telefonicznie bądź
 • listownie

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie w przypadku zleconej przez lekarza pielęgnacji.

Sporządzenie wywiadu środowiskowego - przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Po zgłoszeniu, w przeciągu 14 dni roboczych pracownik socjalny odwiedza środowisko wnioskodawcy i wszczyna postępowanie administracyjne.

Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc następuje w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi, chyba że postępowanie wymaga więcej czasu wtedy strona zostaje zawiadomiona o innym terminie zakończenia sprawy.

Realizacja przyznanych świadczeń – rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Zasady odpłatności:

Wysokość opłat zależy od:

 • dochodu netto - w ustawie o pomocy społecznej zapisana jest generalna zasada mówiąca, że: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego (art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Jeśli podopieczny nie przekracza kryterium dochodowego, które od 1 stycznia 2022 r. wynosi 600,00zł na osobę
  w rodzinie, nie ponosi odpłatności. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 776,00 zł. W przypadku przekroczenia kryterium podopieczny ponosi częściową odpłatność, tym większą im większe przekroczenie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2021 r. poz. 3576).

 • pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 26,33 zł,
 • pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej wynosi 19,70 zł,
 • pełny koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 70,00 zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy M-GOPS w Końskich przez podopiecznych lub osoby przez nie upoważnione w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni pod rygorem ściągania należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

18. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.


Organizowanie i świadczenie usług  opiera się o:

 • ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 2268 ze.zm.),
 • ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

 

WAŻNE!

Przed wystąpieniem o udzielenie wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, osoba powinna wykorzystać wszystkie możliwości i uprawnienia, jakie stwarzają jej przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (art. 7) i przepisy ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a w przypadku dziecka także ustawy o systemie oświaty (art. 71 b ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5).

 

Zakres specjalistycznych usług określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje przede wszystkim:

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 • motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 • prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności tj.: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywania kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną- kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi;

  b) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu leków lub zamawiania leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

  c) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii;

  d) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się w miejscu zamieszkania (tj. w mieszkaniu osoby chorej) i jego najbliższym otoczeniu.
M-GOPS w Końskich zatrudnia bezpośrednio osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby posiadają kwalifikacje określone w § 3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przyznawanie świadczenia pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania pomocy w OPS.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych postępowanie wszczynane jest na wniosek opiekuna prawnego lub z urzędu, za zgodą opiekuna prawnego.

Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy złożyć wraz z załączonym:

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do usług specjalistycznych z wymienionym rodzajem usług,
 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  o ile osoba takie posiada.

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, która określa okres, wymiar godzinowy przyznanej pomocy, zakres usług oraz miesięczną odpłatność za usługi i termin jej wnoszenia.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI:

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189, poz. 1598 ze zm.)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być udzielane odpłatnie, nieodpłatnie lub częściowo odpłatne.

Wysokość ponoszonych kosztów ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę 
i zależna od:

 • dochodu  osoby lub rodziny korzystającej z usług,
 • wysokości stawki godzinowej za usługi / zobacz aktualnie obowiązujący cennik usług/ zgodnie z aktualnym zarządzeniem dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
 • ilości godzin świadczonych usług.

Zarządzeniem Nr 29/2021 dnia 13 grudnia 2021 r. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w sprawie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w M-GOPS w Końskich ustalona jest odpłatność:

 1. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi świadczonych na podstawie umowy – zlecenie przez specjalistów:
 • pielęgniarkę w kwocie 60,00 zł,
 • rehabilitanta w kwocie 90,00 zł,
 • terapeutę zajęciowego w kwocie 60,00 zł,
 • pedagog-logopeda w kwocie 70,00 zł,
 • pedagog w kwocie 70,00 zł.
 1. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci chorych na autyzm i z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych na podstawie umowy – zlecenie przez specjalistów:
 • psychologa w kwocie 90,00 zł,
 • rehabilitanta w kwocie 90,00 zł,
 • terapeutę zajęciowego w kwocie 60,00 zł,
 • pedagog-logopeda w kwocie 70,00 zł,
 • pedagog w kwocie 70,00 zł.

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usług

 

osób samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % - 120 %

10 %

18 %

powyżej 120 % - 140 %

18 %

22 %

powyżej 140 % - 160 %

22 %

26 %

powyżej 160 % - 180 %

26 %

30 %

powyżej 180 % - 200 %

30 %

35 %

powyżej 200 % - 220 %

35 %

40 %

powyżej 220 % - 240 %

45 %

50 %

powyżej 240 % - 260 %

55 %

60 %

powyżej 260 % - 280 %

65 %

70 %

powyżej 280 % - 300 %

75 %

80 %

powyżej 300 % - 320 %

85 %

90 %

powyżej 320%

100 %

100 %

ZWOLNIENIA OD OPŁAT:

Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być częściowo zwolnione od opłat w przypadku, gdy:

 1. osiągną wiek 90 lat – 50 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 2. odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz udokumentowane wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i leczeniem spowodowałyby obniżenie dochodu dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie poniżej ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 45 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 3. są osobami samotnymi, nieposiadającymi osób zobowiązanych do alimentacji, których dochód nie przekracza 250 % ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 35 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 4. są osobami samotnymi, nieposiadającymi osób zobowiązanych do alimentacji, których dochód nie przekracza 350 % ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 20 % zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 5. ponoszona jest opłata za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę – 45% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 6. występuje konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym przynajmniej jedną przewlekle chorą – 45% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
 7. występuje konieczność korzystania z dwóch rodzajów usług, tj. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 45% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych,
 8. wystąpiło zdarzenie losowe - 70% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług.

 

19. Skierowanie do domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub kieruje się do DPS wpisanego do rejestru wojewody lub prowadzonego przez organizacje pozarządowe lub osoby fizyczne.

Osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
 • osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • osób uzależnionych od alkoholu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
- małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w w centrum usług społecznych ust. 2:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.
Wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, o której mowa w ust. 2e, ustala się proporcjonalnie do liczby osób obowiązanych do jej wnoszenia. Ponadto Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli:
1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;
5) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;
6) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.
 
Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem, że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.

Dokumenty niezbędne do wydania skierowania:

 • Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy oraz rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób zobowiązanych do alimentacji.
 • Zaświadczenie o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 • W przypadku osób ubezwłasnowolnionych - postanowienie o ubezwłasnowolnieniu.
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 • Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.
 • Wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, w załączeniu potwierdzenie wysokości dochodów.
 • Opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzje o ustaleniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej, natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ prowadzący dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Art. 64 ustawa o pomocy społecznej przewiduje możliwość zwolnienia osoby wnoszącej opłatę   za pobyt w domu pomocy społecznej, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli: wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce; występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia; osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

WAŻNE!

Należy pamiętać, iż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

W konsekwencji skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga oceny stanu zdrowia oraz uprzedniego ustalenia zakresu możliwości korzystania przez daną osobę z pomocy środowiskowej, w szczególności zaś zbadania możliwości zorganizowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.