Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r., poz. 833 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2133 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r. (Monitor Polski DZ. U. z dnia 21 kwietnia 2020r., poz. 374)
 • Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 maja 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019r., poz. 2287)

2. Informacje ogólne dla klienta

Dodatek energetyczny to pewna forma rekompensaty kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Zryczałtowany dodatek energetyczny wprowadzono od 1 stycznia 2014r.

Prawo do otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego ma odbiorca wrażliwy energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny zwolniony jest z opodatkowania.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Minister Klimatu w drodze obwieszczenia z dnia 10 kwietnia 2020r. ogłosił w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r., która dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 10,94 zł/miesiąc;
 • składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,19 zł/miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,23 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

3. Kryteria i warunki udzielenia pomocy

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

4. Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
 • kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Szczegółowych informacji dot. dodatków energetycznych udzielają pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich - Działu Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów szkolnych i KDR pod numerem telefonu 41 372 79 20 wew. 115.